Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Százhalom Szociális Szövetkezet, HU-2440 Százhalombatta, Damjanich u. 16., az Ebatta Cukrászda üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy az online torta és süteményrendeléshez szükséges megrendelő, személyes adataikat megadó vásárlóink már a vásárlás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Százhalom Szociális Szövetkezet.
Székhely: HU-2440 Százhalombatta, Damjanich u. 16.
Cégjegyzékszám: 13-02-051370
Adószám: 25763065-2-13
Telefonszám: +36 20 349 1778
E-mail:ebatta@e-batta.hu
A weboldalunk címe: https://cukraszda.e-batta.hu

Tárhelyszolgáltatónk:

Név: C-Host Kft.
Székhely: HU- 1115 Budapest, Halmi u. 29.
Adószám: 23358005-2-43.
Telefonszám: +36 1 445 20 40
E-mail: info@nethely.hu

A Százhalom Szociális Szövetkezet (2440 Százhalombatta, Damjanich utca 16., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a cukraszda.e-batta.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék az Ebatta Cukrászda adatkezelési – feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.  

A Százhalom Szociális Szövetkezet adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők https://cukraszda.e-batta.hu/adatkezelesi-tajekoztato  címen. A Százhalom Szociális Szövetkezet fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót az előbb említett címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a cukraszda.e-batta.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a cukraszda.e-batta.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.e-batta.hu információszerzési és – használati gyakorlatát a cukraszda.e-batta.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően. 

Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt várjuk leveled A Százhalom Szociális Szövetkezet elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Százhalom Szociális Szövetkezet a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Százhalom Szociális Szövetkezet az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

2. Cukraszda.e-batta.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cukraszda.e-batta.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Százhalom Szociális Szövetkezet rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő – az Ebatta Cukrászdát üzemeltető – vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár). Százhalom Szociális Szövetkezet kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői – a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott – előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak az Ebatta Cukrászdából történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében. 

A Megrendelők adatait az “egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.  

Százhalom Szociális Szövetkezet. a cukraszda.e-batta.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a Ebatta Cukrászda ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával Százhalom Szociális Szövetkezet választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a “Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva lehet elvégezni.  

 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Százhalom Szociális Szövetkezet a cukraszda.e-batta.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Százhalom Szociális Szövetkezet részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Százhalom Szociális Szövetkezet adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
– 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 
– 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
– 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
– Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény 

Webáruházi adatkezelések 

3.1. Megrendelői adatok 

Az adatkezelés célja: az Ebatta Cukrászdából történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára. 

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a cukraszda.e-batta.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank kezeli. 

Adattovábbítás: 

–          a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő  Ebatta Cukrászda működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár) 

–          bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) felé, 

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása. 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése 

Az adatkezelés célja: Ebatta Cukrászda által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. 

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. 

3.3. A Cukraszda.e-batta.hu szerver naplózása 

cukraszda.e-batta.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását. 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, 

Az adatkezelés időtartama: négy hét. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 

A cukraszda.e-batta.hu portál kódja a Százhalom Szociális Szövetkezettől független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Százhalom Szociális Szövetkezet természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják. 

cukraszda.e-batta.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően. 

 

4. Webáruház adatai

A cukraszda.e-batta.hu webáruház üzemeltetője a Százhalom Szociális Szövetkezet
Székhely: 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 16.
Telephely: 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 16.
Adószám: 25763065-2-13
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: +36 20 349 1778
telefonon: az étterem telefonszámán 
e-mail: ebatta@e-batta.hu

 

5. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhető a Százhalom Szociális Szövetkezet, valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Százhalom Szociális Szövetkezet a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Százhalom Szociális Szövetkezet elérhetőségeinek valamelyikén, vagy akár ezen a linken keresztül is. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
– továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

  

Százhalombatta, 2021.10.30.